مراحل طراحي تابلو LED

1) دریافت اندازه و متن تابلو  از مشتری ؛

2 )طراحی کامپیوتری و مشخص کردن قیمت تمام شده به مشتری ؛

3 ) ارسال تصویر تابلو همراه رنگ و سایزو اعلام زمان تحویل ؛

4 ) ارائه فاکتور و دریافت کل هزینه تمام شده تابلو از مشتری ؛

5 ) نصب تابلو و یا ارسال تابلو به محل مشتری.