مراحل طراحي تابلو LED

1) طراحي متن با فونت و اندازه دلخواه مشتري توسط كامپيوتر ؛

2 ) برش و سوراخ كاري ليزري روي ورق هاي plexy glass  ؛

3 ) جاگذاري LED ها طبق رنگ و نوع دلخواه مشتري ؛

4 ) انجام اتصالات الكتريكي LED ها و كنترل جريان و ولتاژ ؛

5 ) طراحي مدار تغذيه متناسب با تابلو ؛

6 ) طراحي مدار فلاشر و امكانات اضافي ميكروكنترلي ؛

7 ) طراحي برد الكترونيكي و جاگذاري قطعات الكترونيكي ؛

8 ) برنامه نويسي فلاشر و ايجاد رقص نور هاي جذاب ؛

9 ) اتصال قسمت هاي الكترونيكي و عايق كاري و انتقال برد وقطعات داخل قاب ؛