توليد و تركيب نوري در نيمه هادي ها

 سه نوع حركت اصلي درون نيمه هادي به وقوع مي پيوندد :


1) رانش (Drift ) : حركت حامل ها در اثر اعمال ميدان الكتريكي را گويند.
2) نفوذ ( Diffusion ) : فرآيندي است كه بر اثر آن حامل هل تمايل دارند از جايي كه غلظت آنها زياد است به جايي كه غلظت آنها كم است حركت كنند ؛ انرژي كه سبب حركت حامل ها در فرايند نفوذ مي شود از انرژي حرارتي سرچشمه مي گيرد.
3) توليد و تركيب( Genration and Recobination ) :
توليد : فرايندي كه در آن جفت الكترون و حفره توليد مي شود
تركيب : فرايندي كه دراثر آن الكترون ها با حفره ها خنثي شده يا از بين مي روند
تركيب نوري : در اثر اعمال ميدان خارجي حفره ها از pبه n رفته و الكترون ها از n به p مي روند ودر آنجا با هم تركيب شده و توليد فوتون مي كند